Darshan

Jul 31 2010 - Video
Govindaji Gardens

Darshan with Srila B.R. Sridhara Deva Gosvami. Filmed on 10th March 1987 at Sri Caitanya Saraswat Math, Navadvipa.

Swami B.G. Narasingha Maharaja, Swami B.B. Visnu Maharaja and Swami B.V. Tripurari Maharaja ask questions to His Divine Grace.