Raghunatha Dasa Goswami

Guru Parampara

Sri Krishna
Brahma
Narada Muni
Vyasa
Madhva
Padmanabha Tirtha
Narahari Tirtha
Madhava Tirtha
Aksobhya Tirtha
Jaya Tirtha
Jnanasindhu Tirtha
Dayanidhi Tirtha
Vidyanidhi Tirtha
Rajendra Tirtha
Jayadharma Tirtha
Purusottama Tirtha
Brahmanya Tirtha
Vyasa Tirtha
Laksmipati Tirtha
Madhavendra Puri
Isvara Puri
Svarupa-damodara Goswami
Raghunatha Dasa Goswami
Jiva Goswami
Kaviraja Goswami
Narottama Dasa
Visvanatha Cakravarti
Baladeva Vidyabhusana
Jagannatha Dasa Babaji